Regulamin Skarbonka

WZÓR
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
CATERINGU JMR Catering
§ 1
DEFINICJE REGULAMINU
1. Catering JMR Catering – [Eatfit Catering s.c. NIP: 8513238484] – Organizator promocji “Program Lojalnościowy”,
zwanego dalej również Cateringiem;
2. Platforma Dietly.pl – zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna
internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość
wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym
Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę
zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej
Platformie.
3. Program lojalnościowy – dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów
Cateringu [nazwa_cateringu] , mająca na celu złożenie Zamówienia z
wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych
na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
4. Klient – Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu
[nazwa_cateringu] za pomocą Platformy Dietly.pl
5. Zamówienie – oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu
narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku
wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i
prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi
usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem
[nazwa_cateringu];
6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po
dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie
internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,
za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering
[nazwa_cateringu], w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty
oferowane przez Catering [nazwa_cateringu], zarządzać zamówieniem czy
danymi adresowymi;
7. Kod polecający – jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla
nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.
Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
8. Punkty lojalnościowe – są to punkty przyznawane w ramach Programu
Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,
takich jak: zniżka za zakup diety.
9. Skarbonka – wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są
punkty lojalnościowe .
§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM
LOJALNOŚCIOWY jest Catering [nazwa_cateringu].
2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób
fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu
[nazwa_cateringu] za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.
3. Celem Programu jest promowanie Cateringu [nazwa_cateringu].
4. Catering [nazwa_cateringu] nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy
regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także
w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu [nazwa_cateringu] zawartej w
Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości
uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i
zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest
równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.
7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania
przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie
wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres
[e-mail cateringu]. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane
przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą
dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w
Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty
lojalnościowe zostają bezpowrotnie skasowane.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć
Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem
wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień
niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu [nazwa_cateringu] i Platformy
Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i
jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie
powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy –
zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy
uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów
ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają
znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej
transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji
finansowej lub na żądanie organów ścigania.
10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.
11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu
[nazwa_cateringu].
§ 3
TERMIN I MIEJSCE
1. Catering jest uprawniony do:
a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym
bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na [swojej
stronie internetowej] oraz [e-mailowo].
3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go
ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty
lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do
dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie
§ 3
ZASADY PROMOCJI
1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta
na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod
kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor
my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do
otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po
jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub
Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne
zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe
zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces
rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę
zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na
Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę
sprzedaży i dostawy tych Produktów.
3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód
marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego
Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na
próbę.
4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta
wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać
wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po
złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi
w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze
Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,
Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.
6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty
Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu [nazwa_cateringu]
mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.
8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku
dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w
Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,
podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.
9. Punkty lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna
za poszczególne działania przedstawia się następująco:
a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w
Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz
z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu
przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 10 PLN,
b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego
Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla
Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są
równowartością 5 PLN;
c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w
Cateringu [nazwa_cateringu] , przez osobę, której został polecony
Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie
polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1
PLN;
d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z
wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50
punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po
przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta
zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile
Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z
własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto
g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym
Zamówieniu w Cateringu [nazwa_cateringu] przyznawane jest 10
punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o
treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji
przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością
1 PLN;
i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od
podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród
związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli
jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty
2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą
premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez
podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą
działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w
ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na
Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na
Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym
cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza
uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u
Organizatora Programu.
11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na
Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie
zrealizowana.
12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania
na Koncie Klienta.
13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami
lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba
zgromadzonych punktów – punkty lojalnościowe naliczane są od wartości
Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie
zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na
Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty
zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć
użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich
wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty
zgromadzone w Skarbonce.
16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od
innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w
swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane
wyłącznie w Cateringu.
17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu – zebrane punkty
lojalnościowe są kasowane.
18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba
odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie
nalicza się w ogóle – należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty
elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem „Reklamacja Programu
Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają
wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na
rzecz osób trzecich.
§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie
mailowej na adres poczty elektronicznej [e-mail cateringu] z dopiskiem
„Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w
związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub
Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering
[nazwa_cateringu]. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie
udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich
danych oraz prawo ich poprawiania.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty
otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu
Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do
dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa.
4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,
Polityka Prywatności Cateringu…..tu link .