Regulamin de

§1
[Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.eatfit.catering
2. Serwis internetowy jest prowadzony przez: (1) Jana Maximiliana Rybskiego prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Jan Rybski, ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 9552426279, REGON: 367251143 (2) Karolinę Konstancję Kasprzak prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Karolina Kasprzak, ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 6731818882, REGON: 383577493, (3) Katarzynę Agnieszkę Rybską prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Katarzyna Rybska, ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 7791424532, REGON:630924311, działającymi w ramach spółki cywilnej EATFIT Catering s.c., ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 8513238484, REGON: 383581020, adres e mail: info@jmrcatering.pl .
3. Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:

Cena
cena brutto Produktu podana na stronie internetowej Serwisu

Dzień roboczy
jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz Kontaktowy
funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) i skontaktowanie się z EATFIT Catering

Formularz Rejestracji
funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wypełnienie przez Klienta pól na stronie internetowej (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta

Formularz Zamówienia
funkcjonalność Serwisu pozwalająca na złożenie Zamówienia poprzez wskazanie i dodanie Produktu do elektronicznego koszyka, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu dostawy oraz sposobu płatności

Klient
podmiot korzystający z Serwisu, który zawarł lub zamierza zawrzeć z EATFIT Catering s.c. Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Konto
funkcjonalność Serwisu, umożliwiająca Klientowi, po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w systemie informatycznym zawierających dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach

Konsument
Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zakupu Produktu niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Newsletter
informacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie

Okres abonamentowy
dni, w trakcie których EATFIT Catering realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu

Produkt
produkt dietetyczny, w postaci posiłku lub napoju, dostarczany Klientom jednorazowo, codziennie od poniedziałku do piątku w zestawie wybranym przez Klienta; do kategorii Produktów należą zestawy diet, soki „detox” oraz produkty indywidualne

EATFIT Catering
podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2

Serwis
serwis internetowy dostępny pod adresem https://jmrcatering.pl/

Umowa

umowa dostawy Produktu zawierana pomiędzy Klientem a EATFIT Catering z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia

Użytkownik
każdy podmiot korzystający ze strony internetowej, na której znajduje się Serwis

Zamówienie
prowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Serwisu, które Klient chce zakupić, a także określające sposób zapłaty oraz dane Klienta

§2
[usługi świadczone drogą elektroniczną]

1. EATFIT Catering świadczy rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
1. umożliwienie Klientowi założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
2. przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);
3. umożliwienie Klientom dodania Produktu do elektronicznego koszyka oraz udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”).
2. Wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w ust. 1, EATFIT Catering świadczy bezpłatnie.
3. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie EATFIT Catering odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@jmrcatering.pl lub pisemnie na adres: EATFIT Catering s.c. ul. Bankowa 35A, 72-010 Police. Po przesłaniu oświadczenia EATFIT Catering niezwłocznie usunie Konto Klienta.
4. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Klient ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie EATFIT Catering odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@jmrcatering.pl lub pisemnie na adres: EATFIT Catering s.c. ul. Bankowa 35A, 72-010 Police.
5. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.
6. Klient jest zobowiązany do podania w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia danych prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością.
7. Klient ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Klient ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w niniejszym paragrafie. Reklamacja może zostać złożona w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@jmrcatering.pl lub pisemnie na adres: EATFIT Catering s.c. ul. Bankowa 35A, 72-010 Police. EATFIT Catering rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowanie na urządzeniu przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 58 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50 lub wyższej, Opera w wersji 44 lub wyższej albo Safari w wersji 9 lub wyższej. W używanej przez Klienta przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

§3
[Konto]

1. Założenie Konta wymaga:
1. wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail oraz hasła, którego Klient będzie używał do logowanie się na Konto;
2. zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych; oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
3. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
2. Konto może zostać założone również przez podanie danych w Formularzu Zamówienia i złożenie Zamówienia w przypadku, gdy Klient w momencie składania Zamówienia nie posiada Konta.
3. Potwierdzenie założenia Konta Klient otrzymuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w Formularzu Rejestracji.
4. Po założeniu Konta Klient uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Klienta w Serwisie.
5. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Klienta oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
6. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
7. EATFIT Catering zastrzega sobie możliwość zablokowania Klientowi możliwości korzystania z funkcjonalności Konta w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu.

§4
[Newsletter]

1. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez EATFIT Catering Newslettera, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail lub numer telefonu, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
2. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera, zostaje zapisany do Newslettera z chwilą wprowadzenia swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” i kliknięcia odpowiedniego przycisku lub z chwilą złożenia Zamówienia, jeśli zaznaczył odpowiednią opcję znajdującą się pod formularzem Zamówienia.

§5
[Umowa dotycząca Produktów]

1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Klient ma możliwość zawierania Umów dotyczących dostawy Produktów dostępnych w Serwisie w momencie składania Zamówienia. Specyfikacja Produktów i ich opisy są dostępne na stronie internetowej Serwisu.
2. Zawarcie Umowy wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej. Zawarcie Umowy może nastąpić również w wyniku skontaktowania się przez Klienta z EATFIT Catering lub w wyniku wymiany oświadczeń drogą elektroniczną.
3. Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt, który chce zamówić spośród Produktów dostępnych w Serwisie. Klient po wyborze odpowiedniego Produktu powinien wybrać:
1. w przypadku Produktów należących do kategorii „zestawy diety” – odpowiednie opcje dotyczące:(i) rodzaju diety, (ii) dziennej zawartości kalorycznej diety, (iii) okresu abonamentowego w tym oznaczenia dni, w których Produkty mają być dostarczone,
4. Następnie Klient może dodać wybrany przez siebie Produkt do elektronicznego koszyka przez kliknięcie odpowiedniego przycisku i przejście do podstrony zawierającej podsumowanie koszyka.
5. Po kliknięciu przycisku „Przejdź dalej”, Klient może przejść do Formularza Zamówienia.
6. Po przejściu do Formularza Zamówienia, Klient może zalogować się, jeżeli posiada Konto. W przypadku braku Konta podanie danych w Formularzu Zamówienia spowoduje założenie Klientowi Konta.
7. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:
1. wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, telefon, oraz ewentualnie nazwę firmy, adres oraz NIP, w przypadku, gdy Klient wybrał opcję wskazującą na chęć otrzymania faktury;
2. wybrać preferowaną godzinę dostawy wskazując odpowiednie godziny spośród dostępnych oraz ewentualnie uzupełnić uwagi do dostawy poprzez wskazanie piętra oraz kodu do domofonu;
3. wskazać ewentualne uwagi dla kuriera;
4. wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji;
5. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;
6. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
8. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy.
9. EATFIT Catering, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie EATFIT Catering o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, a także treść niniejszego Regulaminu.
10. Umowa obowiązuje do czasu jej wykonania.
11. Fakt zawarcia Umowy jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu.
12. Menu Produktów wchodzących w skład zestawów diet w danym tygodniu jest udostępnianie Klientowi na jego Koncie, przy czym EATFIT Catering zastrzega sobie prawo do zmian w menu w sytuacji bieżącej niedostępności poszczególnych składników.
13. Poza informacjami, wymaganymi podczas składania Zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować EATFIT Catering o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
14. Przekazanie EATFIT Catering informacji o których mowa w ust. 13, nie powoduje przyjęcia odpowiedzialności EATFIT Catering za ewentualne niekorzystne samopoczucie lub negatywny wpływ na zdrowie Klienta, w tym wystąpienie reakcji alergicznych i uczuleniowych lub innych chorób, które wymagają eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych substancji. EATFIT Catering nie ponosi odpowiedzialności za dopasowanie zamówionych Produktów do stanu zdrowia Klienta, jak i nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie, jak i realizację wybranego przez Klienta Zamówienia. EATFIT Catering nie modyfikuje standardowo przygotowanych zestawów diet ani menu indywidualnie do Klienta. W przypadku dokonania Zamówienia Klient przyjmuje na siebie ryzyko związane ze spożyciem Produktów, w których mogłyby się znaleźć substancje, które powinny być wyeliminowane lub ograniczone w jego diecie.

§6
[Cena]

1. Podstawowa cena Produktu jest widoczna w Serwisie przy danym Produkcie.
2. Ostateczna cena Produktu jest zależna od opcji wybranych przez Klienta (np. dziennej ilości kalorii posiłków oraz dziennej liczby zamawianych Produktów) i jest widoczna po zaznaczeniu przez Klienta wszystkich wymaganych opcji.
3. Ostateczny koszt wszystkich zamawianych Produktów uwzględniający opcje wybrane przez Klienta oraz Okres abonamentowy widoczne są na podstronie zawierającej podsumowanie Zamówienia.
4. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
5. Cena zawiera koszty dostawy

§7
[sposób i terminy płatności]

1. EATFIT Catering umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą:
1. płatności z góry przelewem tradycyjnym – co oznacza, że Klient dokonuje zapłaty przez dokonanie przelewu na konto bankowe EATFIT Catering o następującym numerze: 17 1090 1492 0000 0001 4314 1118;
2. bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu Dotpay – przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
3. bankowości internetowej za pośrednictwem serwisu Twisto – przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą
2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 2 dni od dnia zawarcia Umowy.
3. Obsługa płatności w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) jest realizowana przez Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay dostępne są na stronie internetowej www.dotpay.pl W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Serwisu w celu dokonania płatności.
4. Obsługa płatności w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) jest realizowana przez spółkę Twisto Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000689624, numer NIP: 9512442875, REGON: 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem serwisu Twisto dostępne są na stronie internetowej https://www.twisto.pl/static/docs/terms-online-pl.pdf. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza stronę internetową Serwisu w celu dokonania płatności.

§8
[dostawa Produktów]

1. Produkty dostarczane są przez EATFIT Catering do Klienta bezpłatnie, na wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. EATFIT Catering realizuje dostawy na terytorium Szczecina i okolicach – miejscowościach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Modyfikacja załącznika nr 1 nie stanowi zmiany Regulaminu.
3. Jeżeli dostawa ma być realizowana poza granicami administracyjnymi miasta Szczecin, Klient w trakcie składania Zamówienia wybiera miejsce dostawy spośród miejscowości znajdujących się na liście.
4. Produkty dostarczane są przez EATFIT Catering do Klienta w dniu i o porze określonej przez Klienta przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 i 10.
5. Zamówienia złożone:
1. w przypadku złożenia Zamówienia przez telefon lub przez email: w Dni robocze w godzinach 8:30 – 16:30, i
2. w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą Serwisu: w Dni robocze do godziny 19:00, zostaną zrealizowane od drugiego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia, pod warunkiem dokonania wcześniejszej zapłaty, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6.
6. Warunkiem realizacji Zamówienia w sposób określony w ust. 5 jest dokonanie zapłaty i zaksięgowanie płatności na koncie EATFIT Catering:
1. do godz. 14:30 w dniu złożenia Zamówienia – przy płatności przelewem tradycyjnym,
2. do godz. 15:00 w dniu złożenia Zamówienia – przy płatności Dotpay
7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym wystarczające jest, gdy Klient – do godziny wskazanej powyżej – wyśle potwierdzenie przelewu.
8. W przypadku zamówienia przez Klienta Produktów, które mają być dostarczane cyklicznie w określone dni, dostawa następuje w te dni, w porze wskazanej przez Klienta przy składaniu Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień zamieszczonych powyżej.
9. Zmiana adresu lub/i godziny dostawy jest możliwa z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 16:00.
10. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy Produktów w konkretny dzień, z tym, że zawieszenie może nastąpić:
1. w przypadku dokonania zgłoszenia przez telefon lub przez email w Dni robocze: w godzinach 8:30 – 16:30, i
2. w przypadku dokonania zgłoszenia za pomocą Serwisu w Dni robocze: do godziny 19:00, wyłącznie od drugiego Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia dyspozycji co do zawieszenia dostawy Produktów.
11. Produkty dostarczane są od poniedziałku do piątku włącznie, do godziny określonej przez Klienta, między godziną 4:00 a 9:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. EATFIT Catering może poinformować Klientów, że w konkretny dzień ustawowo wolny od pracy dostarcza Produkty lub, że dostawa na ten dzień będzie zrealizowana w dniu poprzednim. Produkty przeznaczone do spożycia w sobotę dostarczane są w piątek w porze wskazanej w zdaniu pierwszym.
12. Produkty dostarczane są Klientowi przez kuriera na adres wskazany w Zamówieniu. Klient może wyrazić dyspozycję pozostawienia Produktów przed drzwiami wejściowymi lokalu/domu, którego adres wskazano w Zamówieniu.

§9
[Odstąpienie od Umowy]

1. Produkty dostępne w Serwisie należą do kategorii rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu i mających krótki termin przydatności do użycia.
2. Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy bez konieczności podawania przyczyn, najpóźniej na 2 Dni robocze przed pierwszym dniem Okresu abonamentowego, pod warunkiem, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy dotrze do EATFIT Catering do godziny 16:00.

§10
[Reklamacje]

1. EATFIT Catering zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad i zgodny z Zamówieniem.
2. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności EATFIT Catering wobec Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę jest określona w przepisach prawa, w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
3. Klient może złożyć reklamację w formie:
1. pisemnej na adres EATFIT Catering s.c., ul. Bankowa 35A, 72-010 Police;
2. droga elektroniczną na adres e-mail: info@jmrcatering.pl.
4. EATFIT Catering rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się EATFIT Catering do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że EATFIT Catering uznał reklamację za uzasadnioną.

§11
[Polubowne rozwiązywanie sporów]

1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a EATFIT Catering w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów , a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych.

§12
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych jest, (1) Jan Maximilian Rybski prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Jan Rybski, ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 9552426279, REGON: 367251143 (2) Karolina Konstancja Kasprzak prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Karolina Kasprzak, ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 6731818882, REGON: 383577493, (3) Katarzyna Agnieszka Rybska prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Katarzyna Rybska, ul. Bankowa 35A, 72-010 Police, NIP: 7791424532, REGON:630924311
2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów Serwisu odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe Klientów podane przez nich w Formularzu Rejestracji i Formularzu Zamówienia. W formularzach tych Klienci mogą podać następujące dane: imię i nazwisko, telefon, adres, adres e-mail, NIP (w przypadku chęci otrzymania faktury).
4. W ramach działalności Serwisu zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Klient został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Klient. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta oraz składania Zamówień.
6. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu:
1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zaprzestania korzystania przez Klienta z usługi;
2. zawarcia i realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Administrator przechowuje je maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy;
3. prowadzenia przez EATFIT Catering marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Administrator przechowuje je do czasu, aż Użytkownik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu.
7. Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom Administratora, z usług których korzysta przy realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy, takim jak: hostingodawcy, podmioty realizujące wysyłkę Newslettera, dostawcy systemu CRM wykorzystywanego w przedsiębiorstwie Administratora, podmiot, który realizuje usługę dostawy Produktu; podmiot, który przesyła wiadomości tekstowe na numer telefonu podany przy składaniu Zamówienia.
8. Administrator w celu przesyłania Newslettera korzysta z dostawców usług informatycznych, którzy swoją siedzibę mają w USA, a więc poza Unią Europejską; w związku z tym moje dane mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być The Rocket Science Group LLC obsługująca platformę MailChimp, której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych; w każdym momencie przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; The Rocket Science Group LLC jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych;
9. Klientowi przysługują następujące prawa:
1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni;
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Klient może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@jmrcatering.pl lub pisemnie na adres EATFIT Catering s.c., ul. Bankowa 35A, 72-010 Police

§13
[pliki cookies]

1. W ramach działalności Serwisu są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez EATFIT Catering lub podmioty z nim współpracujące.
2. Pliki cookies mogą być:
1. plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
2. plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
1. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu;
2. zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników z Serwisu;
3. zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
4. zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu.
4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
5. W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z EATFIT Catering.
6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.
7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.
8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
1. przeglądarka Firefox;
2. przeglądarka Chrome;
3. przeglądarka Internet Explorer;
4. przeglądarka Microsoft Edge;
5. przeglądarka Opera;
6. przeglądarka Safari.

§14
[zmiana Regulaminu]

1. EATFIT Catering jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez EATFIT Catering – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.
3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
4. Każdy Klient posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres EATFIT Catering. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, EATFIT Catering niezwłocznie usunie Konto Klienta.

§15
[postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://jmrcatering.pl/regulamin/ w formacie PDF oraz w siedzibie EATFIT Catering.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23.03.2020 r.